کارت ویزیت لمینیت برجسته
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
برجسته 3 روزه 1000
6*9 1,000,000 no access no access
 کارت ویزیت لمینیت
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لمینیت براق 6 روزه(بزرگ) 1000
6*9 850,000 no access no access
لمینیت مات فوری(بزرگ) 1000
6*9 1,100,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1000
5*9 250,000 no access no access
9*10 400,000 no access no access
10*17 750,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 350,000 no access no access
9*10 550,000 no access no access
10*17 850,000 no access no access
سلفون مات 1000
5*9 270,000 no access no access
9*10 480,000 no access no access
10*17 760,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 350,000 no access no access
9*10 520,000 no access no access
10*17 820,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1000
5*9 350,000 no access no access
9*10 560,000 no access no access
10*17 920,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 400,000 no access no access
9*10 620,000 no access no access
10*17 980,000 no access no access
سلفون مات 1000
5*9 370,000 no access no access
9*10 560,000 no access no access
10*17 920,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 420,000 no access no access
9*10 620,000 no access no access
10*17 1,000,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 1000
5*9 320,000 no access no access
9*10 540,000 no access no access
10*17 880,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 370,000 no access no access
9*10 600,000 no access no access
10*17 950,000 no access no access
کتان آلمانی 1000
5*9 400,000 no access no access
9*10 680,000 no access no access
10*17 1,200,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 450,000 no access no access
9*10 750,000 no access no access
10*17 1,250,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 1000
5*9 370,000 no access no access
9*10 580,000 no access no access
10*17 960,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 420,000 no access no access
کتان آلمانی 1000
5*9 450,000 no access no access
9*10 760,000 no access no access
10*17 1,350,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 500,000 no access no access
 کارت های پی وی سی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
300 میکرون(500تایی) 500
6*9 1,350,000 no access no access
500 میکرون(500تایی) 500
6*9 1,450,000 no access no access
500 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 2,100,000 no access no access
500 میکرون شیشه ای 500
6*9 1,500,000 no access no access
760 میکرون(250تایی) 250
6*9 2,000,000 no access no access
760 میکرون(500تایی) 500
6*9 3,000,000 no access no access
760 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 4,700,000 no access no access
760 میکرون متالیک (500تایی) 500
6*9 4,000,000 no access no access
 تراکت - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,300,000 no access no access
14*20 700,000 no access no access
10*14 450,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 1,600,000 no access no access
14*20 850,000 no access no access
10*14 500,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 2,550,000 no access no access
14*20 1,350,000 no access no access
10*14 750,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,600,000 no access no access
14*20 800,000 no access no access
10*14 500,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 1,800,000 no access no access
14*20 950,000 no access no access
10*14 550,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 3,100,000 no access no access
14*20 1,600,000 no access no access
10*14 900,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
20*28 2,800,000 no access no access
14*20 1,500,000 no access no access
10*14 850,000 no access no access
 تراکت - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,650,000 no access no access
14*20 900,000 no access no access
10*14 550,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 2,000,000 no access no access
14*20 1,050,000 no access no access
10*14 600,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 2,900,000 no access no access
14*20 1,500,000 no access no access
10*14 900,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,900,000 no access no access
14*20 950,000 no access no access
10*14 600,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 2,100,000 no access no access
14*20 1,100,000 no access no access
10*14 650,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 3,350,000 no access no access
14*20 1,800,000 no access no access
10*14 1,000,000 no access no access
 سربرگ - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
21*30 1,850,000 no access no access
15*21 1,000,000 no access no access
10*15 600,000 no access no access
 سربرگ - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
21*30 2,500,000 no access no access
15*21 1,300,000 no access no access
10*15 750,000 no access no access
 پاکت [نامه|A4|A5]
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
پاکت تحریر80 گرم 1000
11*22 1,200,000 no access no access
25*35 1,750,000 no access no access
35*48 2,950,000 no access no access
پاکت تحریر100 گرم 1000
11*22 1,950,000 no access no access
25*35 2,150,000 no access no access
35*48 3,450,000 no access no access
پاکت گلاسه 135 گرم 1000
11*22 1,600,000 no access no access
25*35 2,000,000 no access no access
35*48 3,200,000 no access no access
پاکت کتان 120 گرم 1000
11*22 2,100,000 no access no access
25*35 2,800,000 no access no access
35*48 4,000,000 no access no access
 برچسب
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیبل با روکش سلفون 1000
سایز متغیر (cm) 3,800 no access no access
5*9 350,000 no access no access
9*10 500,000 no access no access
10*17 800,000 no access no access
لیبل UV 1000
5*9 280,000 no access no access
9*10 530,000 no access no access
10*17 860,000 no access no access
 لیوان کاغذی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیوان کاغذی 220 سی سی (1000عدد) 1000
12*24 1,350,000 no access no access
لیوان کاغذی 220 سی سی (5000عدد) 5000
12*24 6,000,000 no access no access
 تراکت - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
گلاسه135(پایه2000برگ) 2000
20*29 1,500,000 no access no access
14*20 880,000 no access no access
10*14 450,000 no access no access
گلاسه135(پایه5000برگ) 5000
20*29 3,600,000 no access no access
14*20 2,000,000 no access no access
10*14 1,100,000 no access no access
گلاسه135(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,400,000 no access no access
14*20 800,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 2,800,000 no access no access
14*20 1,500,000 no access no access
10*14 800,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 1,900,000 no access no access
15*21 1,000,000 no access no access
10*15 550,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 1,100,000 no access no access
15*21 600,000 no access no access
10*15 350,000 no access no access
گلاسه115(پایه2000برگ) 2000
20*29 1,400,000 no access no access
14*20 840,000 no access no access
10*14 420,000 no access no access
گلاسه115(پایه5000برگ) 5000
20*29 3,200,000 no access no access
14*20 1,700,000 no access no access
10*14 950,000 no access no access
گلاسه115(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,300,000 no access no access
14*20 700,000 no access no access
10*14 400,000 no access no access
 تراکت - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
گلاسه135(پایه2000برگ) 2000
20*29 2,300,000 no access no access
14*20 1,300,000 no access no access
10*14 750,000 no access no access
گلاسه135(پایه5000برگ) 5000
20*29 3,900,000 no access no access
14*20 2,100,000 no access no access
10*14 1,100,000 no access no access
تحریر80سایز واقعی(پایه2000برگ) 2000
21*30 2,400,000 no access no access
15*21 1,250,000 no access no access
10*15 650,000 no access no access
گلاسه135(پایه1000برگ) 1000
20*29 2,000,000 no access no access
14*20 1,100,000 no access no access
تحریر80سایز واقعی(پایه1000برگ) 1000
21*30 1,950,000 no access no access
15*21 1,050,000 no access no access
تحریر80سایز واقعی(پایه5000برگ) 5000
21*30 3,200,000 no access no access
15*21 1,700,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 2,950,000 no access no access
14*20 1,550,000 no access no access
10*14 900,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,450,000 no access no access
14*20 900,000 no access no access
10*14 500,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 2,100,000 no access no access
14*20 1,150,000 no access no access
10*14 650,000 no access no access
گلاسه115(پایه2000برگ) 2000
20*29 2,150,000 no access no access
14*20 1,250,000 no access no access
10*14 700,000 no access no access
گلاسه115(پایه5000برگ) 5000
20*29 3,700,000 no access no access
14*20 2,000,000 no access no access
10*14 1,050,000 no access no access
گلاسه115(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,900,000 no access no access
14*20 1,050,000 no access no access
10*14 550,000 no access no access
 فاکتور
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
1000 شماره 2برگی تک رنگ 20
21*30 1,200,000 no access no access
15*21 750,000 no access no access
 آلبوم نمونه محصولات
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
آلبوم نمونه محصولات 1
20*32 800,000 no access no access