کارت ویزیت لمینیت برجسته
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
برجسته 1 روزه 1000 عددی (بزرگ ) 1000
6*9 1,750,000 no access no access
برجسته 1 روزه 500 عددی (بزرگ ) 500
6*9 1,350,000 no access no access
برجسته 3 روزه 1000 عددی (بزرگ ) 1000
6*9 1,600,000 no access no access
برجسته 3 روزه 500 عددی (بزرگ،مربع) 500
6*9 1,200,000 no access no access
6*6 1,050,000 no access no access
برجسته 6 روزه (بزرگ ، مربع) 1000
6*9 1,600,000 no access no access
6*6 1,300,000 no access no access
برجسته ویزیتی 1000
5*9 1,350,000 no access no access
برجسته مخملی (بزرگ،مربع) 1000
6*9 2,350,000 no access no access
6*6 1,600,000 no access no access
برجسته طلاکوب (بزرگ،مربع) 1000
6*9 2,400,000 no access no access
6*6 1,550,000 no access no access
 کارت ویزیت لمینیت
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لمینیت براق 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 2,000,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 1,950,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,500,000 no access no access
لمینیت براق 6 روزه(بزرگ) 1000
6*9 1,950,000 no access no access
لمینیت براق 6 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,400,000 no access no access
لمینیت براق (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 1,900,000 no access no access
5*9 1,600,000 no access no access
6*6 1,450,000 no access no access
لمینیت براق 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,300,000 no access no access
لمینیت براق طرح موج 1000
6*9 2,050,000 no access no access
لمینیت براق 5 رنگ 1000
6*9 3,050,000 no access no access
لمینیت مات 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,350,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,250,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,900,000 no access no access
لمینیت مات 6 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,150,000 no access no access
لمینیت مات 6 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,800,000 no access no access
لمینیت مات (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 3,050,000 no access no access
5*9 2,500,000 no access no access
6*6 2,000,000 no access no access
لمینیت مات طرح موج 1000
6*9 3,050,000 no access no access
لمینیت مات 5 رنگ 1000
6*9 4,800,000 no access no access
لمینیت مات 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,700,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1 روزه 1000
5*9 650,000 no access no access
9*10 1,100,000 no access no access
10*17 2,100,000 no access no access
سلفون براق 3 روزه 1000
5*9 600,000 no access no access
9*10 1,000,000 no access no access
10*17 1,900,000 no access no access
سلفون براق 10 روزه 1000
5*9 500,000 no access no access
9*10 800,000 no access no access
10*17 1,600,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 560,000 no access no access
9*10 860,000 no access no access
10*17 1,660,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 600,000 no access no access
9*10 1,100,000 no access no access
10*17 2,050,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 660,000 no access no access
9*10 1,160,000 no access no access
10*17 2,110,000 no access no access
سلفون مات 1 روزه 1000
5*9 650,000 no access no access
9*10 1,100,000 no access no access
10*17 2,100,000 no access no access
سلفون مات 3 روزه 1000
5*9 600,000 no access no access
9*10 1,000,000 no access no access
10*17 1,900,000 no access no access
سلفون مات 10 روزه 1000
5*9 500,000 no access no access
9*10 800,000 no access no access
10*17 1,600,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 560,000 no access no access
9*10 860,000 no access no access
10*17 1,660,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 1,150,000 no access no access
9*10 2,100,000 no access no access
10*17 4,100,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 1,210,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1 روزه 1000
5*9 750,000 no access no access
9*10 1,350,000 no access no access
10*17 2,600,000 no access no access
سلفون براق 3 روزه 1000
5*9 700,000 no access no access
9*10 1,250,000 no access no access
10*17 2,400,000 no access no access
سلفون براق 10 روزه 1000
5*9 600,000 no access no access
9*10 1,100,000 no access no access
10*17 2,050,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 660,000 no access no access
9*10 1,160,000 no access no access
10*17 2,110,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 1 روزه 1000
6*9 1,100,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 3 روزه 1000
6*9 950,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 10 روزه 1000
6*9 900,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 700,000 no access no access
9*10 1,250,000 no access no access
10*17 2,350,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 760,000 no access no access
9*10 1,310,000 no access no access
10*17 2,410,000 no access no access
سلفون مات 1 روزه 1000
5*9 750,000 no access no access
9*10 1,350,000 no access no access
10*17 2,600,000 no access no access
سلفون مات 3 روزه 1000
5*9 700,000 no access no access
9*10 1,250,000 no access no access
10*17 2,400,000 no access no access
سلفون مات 10 روزه 1000
5*9 600,000 no access no access
9*10 1,100,000 no access no access
10*17 2,050,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 660,000 no access no access
9*10 1,160,000 no access no access
10*17 2,110,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 1 روزه 1000
6*9 1,100,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 3 روزه 1000
6*9 950,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 10 روزه 1000
6*9 900,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 1,100,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 1,750,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 1,250,000 no access no access
9*10 2,350,000 no access no access
10*17 4,550,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 1,310,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت 1000
6*9 1,650,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 1,850,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 2,500,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 3 روزه 1000
5*9 650,000 no access no access
9*10 1,100,000 no access no access
10*17 2,050,000 no access no access
کتان امباس 10 روزه 1000
5*9 550,000 no access no access
9*10 950,000 no access no access
10*17 1,750,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 610,000 no access no access
9*10 1,010,000 no access no access
10*17 1,810,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 900,000 no access no access
کتان آلمانی 4 روزه 1000
5*9 800,000 no access no access
9*10 1,450,000 no access no access
10*17 2,800,000 no access no access
کتان آلمانی 10 روزه 1000
5*9 700,000 no access no access
9*10 1,250,000 no access no access
10*17 2,350,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 760,000 no access no access
9*10 1,310,000 no access no access
10*17 2,410,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 3 روزه 1000
5*9 650,000 no access no access
9*10 1,200,000 no access no access
10*17 2,200,000 no access no access
کتان امباس 10 روزه 1000
5*9 600,000 no access no access
9*10 1,000,000 no access no access
10*17 1,900,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 650,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 900,000 no access no access
کتان آلمانی 4 روزه 1000
5*9 850,000 no access no access
9*10 1,550,000 no access no access
10*17 3,000,000 no access no access
کتان آلمانی 10 روزه 1000
5*9 750,000 no access no access
9*10 1,400,000 no access no access
10*17 2,650,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 810,000 no access no access
 کارت های پی وی سی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
300 میکرون(500تایی) 500
6*9 2,600,000 no access no access
500 میکرون(500تایی) 500
6*9 2,750,000 no access no access
500 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 4,200,000 no access no access
500 میکرون شیشه ای 500
6*9 2,800,000 no access no access
760 میکرون(250تایی) 250
6*9 3,650,000 no access no access
760 میکرون(500تایی) 500
6*9 6,100,000 no access no access
760 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 9,450,000 no access no access
760 میکرون متالیک (500تایی) 500
6*9 8,050,000 no access no access
 تراکت - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
24*34 1,200,000 no access no access
21*30 760,000 no access no access
15*21 540,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,470,000 no access no access
14*20 800,000 no access no access
10*14 470,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,210,000 no access no access
14*20 670,000 no access no access
10*14 400,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 1,730,000 no access no access
17*24 930,000 no access no access
12*17 540,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 2,650,000 no access no access
14*20 1,400,000 no access no access
10*14 760,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 2,130,000 no access no access
14*20 1,130,000 no access no access
10*14 730,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 1,920,000 no access no access
14*20 1,030,000 no access no access
10*14 580,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 1,760,000 no access no access
14*20 870,000 no access no access
10*14 500,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 2,340,000 no access no access
17*24 1,240,000 no access no access
12*17 690,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 3,030,000 no access no access
14*20 1,690,000 no access no access
10*14 910,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 2,900,000 no access no access
14*20 1,600,000 no access no access
10*14 860,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 4,030,000 no access no access
17*24 2,080,000 no access no access
12*17 1,110,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 2,150,000 no access no access
14*20 1,050,000 no access no access
10*14 660,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,850,000 no access no access
14*20 970,000 no access no access
10*14 550,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 3,100,000 no access no access
17*24 1,600,000 no access no access
12*17 850,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 3,650,000 no access no access
14*20 2,100,000 no access no access
10*14 1,250,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 2,700,000 no access no access
14*20 1,550,000 no access no access
10*14 900,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 3,650,000 no access no access
14*20 1,850,000 no access no access
10*14 1,050,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 3,100,000 no access no access
14*20 1,600,000 no access no access
10*14 850,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 4,800,000 no access no access
17*24 2,500,000 no access no access
12*17 1,300,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 6,700,000 no access no access
14*20 3,400,000 no access no access
10*14 1,750,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 7,100,000 no access no access
14*20 3,700,000 no access no access
10*14 1,900,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 12,000,000 no access no access
17*24 5,200,000 no access no access
12*17 2,650,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 5,000,000 no access no access
14*20 2,500,000 no access no access
10*14 1,250,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) 5000
20*28 6,250,000 no access no access
14*20 3,200,000 no access no access
10*14 1,700,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
20*28 6,600,000 no access no access
14*20 3,500,000 no access no access
10*14 1,900,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 1,700,000 no access no access
17*24 1,000,000 no access no access
12*17 520,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 2,600,000 no access no access
17*24 1,380,000 no access no access
12*17 770,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 4,420,000 no access no access
17*24 2,160,000 no access no access
12*17 1,240,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 3,300,000 no access no access
17*24 1,750,000 no access no access
12*17 1,000,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 5,100,000 no access no access
17*24 2,730,000 no access no access
12*17 1,450,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 10,500,000 no access no access
17*24 5,400,000 no access no access
12*17 2,900,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) 2000
20*28 2,900,000 no access no access
14*20 1,080,000 no access no access
10*14 800,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) فوری 2000
20*28 3,200,000 no access no access
14*20 1,750,000 no access no access
10*14 1,000,000 no access no access
 تراکت - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 2,020,000 no access no access
14*20 1,110,000 no access no access
10*14 650,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,760,000 no access no access
14*20 980,000 no access no access
10*14 590,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 3,010,000 no access no access
17*24 1,600,000 no access no access
12*17 900,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 2,700,000 no access no access
14*20 1,400,000 no access no access
10*14 1,000,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 2,300,000 no access no access
14*20 1,500,000 no access no access
10*14 800,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 2,470,000 no access no access
14*20 1,340,000 no access no access
10*14 770,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 2,210,000 no access no access
14*20 1,210,000 no access no access
10*14 700,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 3,510,000 no access no access
17*24 1,860,000 no access no access
12*17 1,030,000 no access no access
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
24*34 1,400,000 no access no access
21*30 880,000 no access no access
15*21 650,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 3,810,000 no access no access
14*20 2,010,000 no access no access
10*14 1,110,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 3,420,000 no access no access
14*20 1,810,000 no access no access
10*14 1,010,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 5,400,000 no access no access
17*24 2,800,000 no access no access
12*17 1,500,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 2,650,000 no access no access
14*20 1,450,000 no access no access
10*14 800,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 2,400,000 no access no access
14*20 1,250,000 no access no access
10*14 700,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 4,150,000 no access no access
17*24 2,150,000 no access no access
12*17 1,150,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 4,300,000 no access no access
14*20 2,350,000 no access no access
10*14 1,350,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 4,150,000 no access no access
14*20 2,250,000 no access no access
10*14 1,300,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 3,950,000 no access no access
14*20 2,150,000 no access no access
10*14 1,200,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 3,650,000 no access no access
14*20 1,900,000 no access no access
10*14 1,000,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 5,900,000 no access no access
17*24 2,700,000 no access no access
12*17 1,450,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 8,350,000 no access no access
14*20 3,800,000 no access no access
10*14 1,950,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 7,800,000 no access no access
14*20 4,100,000 no access no access
10*14 2,200,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 11,600,000 no access no access
17*24 5,850,000 no access no access
12*17 3,000,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) 5000
20*28 7,000,000 no access no access
14*20 3,550,000 no access no access
10*14 1,850,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
20*28 8,350,000 no access no access
14*20 3,850,000 no access no access
10*14 2,050,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 5,250,000 no access no access
14*20 2,750,000 no access no access
10*14 1,500,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) 2000
20*28 3,500,000 no access no access
14*20 1,800,000 no access no access
10*14 950,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) فوری 2000
20*28 3,800,000 no access no access
14*20 2,050,000 no access no access
10*14 1,150,000 no access no access
 سربرگ - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 1,590,000 no access no access
15*21 860,000 no access no access
10*15 500,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
21*30 2,900,000 no access no access
15*21 1,450,000 no access no access
10*15 850,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
21*30 2,600,000 no access no access
15*21 1,300,000 no access no access
10*15 850,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
21*30 2,460,000 no access no access
15*21 1,320,000 no access no access
10*15 740,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 2,120,000 no access no access
15*21 1,130,000 no access no access
10*15 630,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 3,450,000 no access no access
15*21 1,790,000 no access no access
10*15 970,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 2,020,000 no access no access
15*21 1,080,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 2,730,000 no access no access
15*21 1,430,000 no access no access
 سربرگ - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 2,590,000 no access no access
15*21 1,360,000 no access no access
10*15 760,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
21*30 36,500,000 no access no access
15*21 2,050,000 no access no access
10*15 950,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
21*30 32,500,000 no access no access
15*21 1,850,000 no access no access
10*15 850,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
21*30 3,510,000 no access no access
15*21 1,860,000 no access no access
10*15 1,000,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 3,190,000 no access no access
15*21 1,660,000 no access no access
10*15 900,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 4,420,000 no access no access
15*21 2,280,000 no access no access
10*15 1,210,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 3,190,000 no access no access
15*21 1,660,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 3,250,000 no access no access
15*21 1,690,000 no access no access
 پاکت [نامه|A4|A5]
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
پاکت تحریر80 گرم 1000
11*22 1,840,000 no access no access
25*35 2,210,000 no access no access
35*48 4,180,000 no access no access
پاکت تحریر100 گرم 1000
11*22 2,270,000 no access no access
25*35 2,750,000 no access no access
35*48 4,260,000 no access no access
پاکت گلاسه 135 گرم 1000
11*22 2,400,000 no access no access
25*35 3,100,000 no access no access
35*48 5,700,000 no access no access
پاکت کتان 120 گرم 1000
11*22 2,320,000 no access no access
25*35 3,020,000 no access no access
35*48 5,270,000 no access no access
 برچسب
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیبل یووی 1 روزه 1000
5*9 900,000 no access no access
9*10 1,650,000 no access no access
10*17 3,100,000 no access no access
لیبل یووی 3 روزه 1000
5*9 800,000 no access no access
9*10 1,500,000 no access no access
10*17 2,850,000 no access no access
لیبل یووی 10 روزه 1000
5*9 750,000 no access no access
9*10 1,350,000 no access no access
10*17 2,550,000 no access no access
لیبل با روکش سلفون 3 روزه 1000
5*9 850,000 no access no access
9*10 1,500,000 no access no access
10*17 2,900,000 no access no access
لیبل با روکش سلفون 10 روزه 1000
5*9 750,000 no access no access
9*10 1,350,000 no access no access
10*17 2,600,000 no access no access
اموال تک رنگ 1000
15*50 1,400,000 no access no access
30*50 2,500,000 no access no access
50*90 6,650,000 no access no access
اموال رنگی 1000
15*50 1,950,000 no access no access
شیشه ای ناخوانا 1000
5*9 1,850,000 no access no access
9*10 3,500,000 no access no access
10*17 6,900,000 no access no access
شیشه ای خوانا 1000
5*9 1,850,000 no access no access
9*10 3,500,000 no access no access
10*17 6,900,000 no access no access
متالایز 1000
5*9 2,200,000 no access no access
9*10 4,400,000 no access no access
10*17 8,800,000 no access no access
هولوگرام دوبعدی 1000
2*2 3,900,000 no access no access
 لیوان کاغذی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیوان کاغذی 220 سی سی (1000عدد) 1000
12*24 3,350,000 no access no access
لیوان کاغذی 220 سی سی (5000عدد) 5000
12*24 15,600,000 no access no access
 آلبوم نمونه محصولات
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
آلبوم نمونه محصولات 1
20*32 800,000 no access no access