تراکت کرافت - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کرافت 7 روزه (پایه1000برگ) 1000
سایز متغیر (cm) 3,000 no access no access
20*29 2,350,000 no access no access
14*20 1,250,000 no access no access
10*14 750,000 no access no access
کرافت ریسو مشکی 1 روزه (پایه1000برگ) 1000
20*28 1,800,000 no access no access
14*20 1,000,000 no access no access
10*14 550,000 no access no access
 کارت ویزیت لمینیت برجسته
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
برجسته 4 روزه 1000 عددی 1000
6*9 2,930,000 no access no access
برجسته 7 روزه 1000 عددی 1000
6*9 2,860,000 no access no access
5*9 2,340,000 no access no access
6*6 2,210,000 no access no access
برجسته مخملی 1000
6*9 3,710,000 no access no access
6*6 2,800,000 no access no access
برجسته طلاکوب 1000
6*9 4,230,000 no access no access
6*6 3,190,000 no access no access
 تقویم دیواری و رومیزی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
دیواری - گلاسه 200(پایه500برگ) 500
24*34 3,150,000 no access no access
34*48 5,750,000 no access no access
دیواری - گلاسه 200(پایه1000برگ) 1000
24*34 4,770,000 no access no access
34*48 9,050,000 no access no access
 کارت ویزیت لمینیت
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لمینیت براق 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,190,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,120,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 2,020,000 no access no access
لمینیت براق 6 روزه(بزرگ) 1000
6*9 2,850,000 no access no access
لمینیت براق (ویزیتی،مربع) 1000
5*9 2,500,000 no access no access
6*6 2,060,000 no access no access
لمینیت براق طرح موج 1000
6*9 3,080,000 no access no access
لمینیت براق 5 رنگ 1000
6*9 4,330,000 no access no access
لمینیت مات 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 4,230,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 4,160,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 2,410,000 no access no access
لمینیت مات 6 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 2,340,000 no access no access
لمینیت مات (ویزیتی،مربع) 1000
5*9 3,100,000 no access no access
6*6 2,540,000 no access no access
لمینیت مات طرح موج 1000
6*9 3,840,000 no access no access
لمینیت مات 5 رنگ 1000
6*9 5,190,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1 روزه 1000
5*9 1,030,000 no access no access
سلفون براق 3 روزه 1000
سایز متغیر (cm) 10,330 no access no access
5*9 930,000 no access no access
سلفون براق 10 روزه 1000
5*9 870,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 950,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 1,030,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 1,110,000 no access no access
سلفون مات 1 روزه 1000
5*9 1,030,000 no access no access
سلفون مات 3 روزه 1000
سایز متغیر (cm) 10,550 no access no access
5*9 930,000 no access no access
سلفون مات 10 روزه 1000
5*9 870,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 950,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 1,650,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 1,730,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1 روزه 1000
5*9 1,190,000 no access no access
سلفون براق 3 روزه 1000
سایز متغیر (cm) 12,750 no access no access
5*9 1,120,000 no access no access
سلفون براق 10 روزه 1000
5*9 1,030,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 1,110,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 1 روزه 1000
6*9 1,720,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 3 روزه 1000
6*9 1,620,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 10 روزه 1000
6*9 1,500,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 1,130,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 1,210,000 no access no access
سلفون مات 1 روزه 1000
5*9 1,190,000 no access no access
سلفون مات 3 روزه 1000
سایز متغیر (cm) 13,200 no access no access
5*9 1,120,000 no access no access
سلفون مات 10 روزه 1000
5*9 1,030,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 1,110,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 1 روزه 1000
6*9 1,720,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 3 روزه 1000
6*9 1,620,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 10 روزه 1000
6*9 1,500,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 1,820,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 2,720,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 1,780,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 1,860,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت 1000
6*9 2,250,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 2,500,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 3,400,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 3 روزه 1000
5*9 1,030,000 no access no access
کتان امباس 10 روزه 1000
5*9 940,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 1,020,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 1,760,000 no access no access
کتان آلمانی 4 روزه 1000
5*9 1,350,000 no access no access
کتان آلمانی 10 روزه 1000
5*9 1,250,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 1,350,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 3 روزه 1000
5*9 1,080,000 no access no access
کتان امباس 10 روزه 1000
5*9 990,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 1,070,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 1,760,000 no access no access
کتان آلمانی 4 روزه 1000
5*9 1,450,000 no access no access
کتان آلمانی 10 روزه 1000
5*9 1,300,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 1,400,000 no access no access
 کارت های پی وی سی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
300 میکرون(500تایی) 500
6*9 2,850,000 no access no access
500 میکرون(500تایی) 500
6*9 2,890,000 no access no access
500 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 4,615,000 no access no access
500 میکرون شیشه ای 500
6*9 3,055,000 no access no access
760 میکرون(250تایی) 250
6*9 3,990,000 no access no access
760 میکرون(500تایی) 500
6*9 6,710,000 no access no access
760 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 10,335,000 no access no access
760 میکرون متالیک (500تایی) 500
6*9 8,860,000 no access no access
 تراکت - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر70(پایه3000برگ) فوری 3000
سایز متغیر (cm) 7,200 no access no access
تحریر70(پایه5000برگ) فوری 5000
سایز متغیر (cm) 11,400 no access no access
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
21*30 1,950,000 no access no access
15*21 1,110,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
سایز متغیر (cm) 3,600 no access no access
20*29 3,030,000 no access no access
14*20 1,650,000 no access no access
10*14 930,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 2,770,000 no access no access
14*20 1,460,000 no access no access
10*14 800,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 4,140,000 no access no access
17*24 2,140,000 no access no access
12*17 1,130,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 5,370,000 no access no access
14*20 3,020,000 no access no access
10*14 1,730,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 5,090,000 no access no access
14*20 2,800,000 no access no access
10*14 1,580,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 4,790,000 no access no access
14*20 2,560,000 no access no access
10*14 1,410,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 4,420,000 no access no access
14*20 2,300,000 no access no access
10*14 1,210,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 6,540,000 no access no access
17*24 3,340,000 no access no access
12*17 1,730,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 9,700,000 no access no access
14*20 5,050,000 no access no access
10*14 2,680,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 9,300,000 no access no access
14*20 4,720,000 no access no access
10*14 2,420,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 13,520,000 no access no access
17*24 6,830,000 no access no access
12*17 2,580,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
سایز متغیر (cm) 4,390 no access no access
20*29 4,890,000 no access no access
14*20 2,580,000 no access no access
10*14 1,390,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 4,630,000 no access no access
14*20 2,380,000 no access no access
10*14 1,260,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 7,100,000 no access no access
17*24 3,620,000 no access no access
12*17 1,880,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 9,140,000 no access no access
14*20 4,900,000 no access no access
10*14 2,680,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
سایز متغیر (cm) 7,450 no access no access
20*29 8,860,000 no access no access
14*20 4,680,000 no access no access
10*14 2,530,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 8,560,000 no access no access
14*20 4,470,000 no access no access
10*14 2,360,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 8,230,000 no access no access
14*20 4,190,000 no access no access
10*14 2,160,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 12,470,000 no access no access
17*24 6,310,000 no access no access
12*17 3,210,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 18,810,000 no access no access
14*20 9,480,000 no access no access
10*14 4,800,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 19,200,000 no access no access
14*20 9,810,000 no access no access
10*14 5,060,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 28,360,000 no access no access
17*24 14,250,000 no access no access
12*17 7,190,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 12,160,000 no access no access
14*20 6,150,000 no access no access
10*14 3,140,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
سایز متغیر (cm) 16,700 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 4,400,000 no access no access
17*24 2,330,000 no access no access
12*17 1,260,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 6,870,000 no access no access
17*24 3,600,000 no access no access
12*17 1,930,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 13,910,000 no access no access
17*24 7,150,000 no access no access
12*17 3,750,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 7,360,000 no access no access
17*24 3,810,000 no access no access
12*17 2,010,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 12,800,000 no access no access
17*24 6,570,000 no access no access
12*17 3,410,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 28,750,000 no access no access
17*24 14,580,000 no access no access
12*17 7,450,000 no access no access
 تراکت - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
سایز متغیر (cm) 5,410 no access no access
20*29 4,020,000 no access no access
14*20 2,150,000 no access no access
10*14 1,170,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 3,760,000 no access no access
14*20 1,950,000 no access no access
10*14 1,040,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 5,920,000 no access no access
17*24 3,030,000 no access no access
12*17 1,580,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 6,490,000 no access no access
14*20 3,580,000 no access no access
10*14 2,020,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 6,210,000 no access no access
14*20 3,360,000 no access no access
10*14 1,860,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 5,910,000 no access no access
14*20 3,120,000 no access no access
10*14 1,690,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 5,580,000 no access no access
14*20 2,860,000 no access no access
10*14 1,500,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 8,510,000 no access no access
17*24 4,320,000 no access no access
12*17 2,230,000 no access no access
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
21*30 2,210,000 no access no access
15*21 1,300,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 10,940,000 no access no access
14*20 5,670,000 no access no access
10*14 2,990,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 10,550,000 no access no access
14*20 5,350,000 no access no access
10*14 2,730,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 15,830,000 no access no access
17*24 7,990,000 no access no access
12*17 4,060,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
سایز متغیر (cm) 5,400 no access no access
20*29 5,840,000 no access no access
14*20 3,050,000 no access no access
10*14 1,630,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 5,580,000 no access no access
14*20 2,860,000 no access no access
10*14 1,500,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 8,420,000 no access no access
17*24 4,520,000 no access no access
12*17 2,320,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 10,220,000 no access no access
14*20 5,450,000 no access no access
10*14 2,950,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
سایز متغیر (cm) 9,110 no access no access
20*29 9,940,000 no access no access
14*20 5,220,000 no access no access
10*14 2,800,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 9,640,000 no access no access
14*20 4,980,000 no access no access
10*14 2,630,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 9,310,000 no access no access
14*20 4,720,000 no access no access
10*14 2,440,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 14,430,000 no access no access
17*24 7,280,000 no access no access
12*17 3,710,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 20,000,000 no access no access
14*20 10,000,000 no access no access
10*14 5,100,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 20,400,000 no access no access
14*20 10,400,000 no access no access
10*14 5,360,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 30,660,000 no access no access
17*24 15,400,000 no access no access
12*17 7,770,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
سایز متغیر (cm) 18,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 13,500,000 no access no access
14*20 6,700,000 no access no access
10*14 3,480,000 no access no access
 سربرگ - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 3,590,000 no access no access
15*21 1,860,000 no access no access
10*15 1,010,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
21*30 6,610,000 no access no access
15*21 3,630,000 no access no access
10*15 2,040,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
21*30 6,320,000 no access no access
15*21 3,410,000 no access no access
10*15 1,890,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
21*30 6,020,000 no access no access
15*21 3,170,000 no access no access
10*15 1,720,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 5,700,000 no access no access
15*21 2,920,000 no access no access
10*15 1,520,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 11,670,000 no access no access
15*21 5,910,000 no access no access
10*15 3,020,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 4,190,000 no access no access
15*21 2,160,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 6,370,000 no access no access
15*21 3,250,000 no access no access
 سربرگ - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 5,000,000 no access no access
15*21 2,580,000 no access no access
10*15 1,350,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
21*30 6,190,000 no access no access
15*21 3,360,000 no access no access
10*15 1,930,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
21*30 7,940,000 no access no access
15*21 4,220,000 no access no access
10*15 2,290,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
21*30 7,630,000 no access no access
15*21 3,980,000 no access no access
10*15 2,120,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 7,310,000 no access no access
15*21 3,720,000 no access no access
10*15 1,930,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 13,460,000 no access no access
15*21 6,800,000 no access no access
10*15 3,460,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 6,100,000 no access no access
15*21 3,120,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 8,280,000 no access no access
15*21 4,220,000 no access no access
 پاکت [نامه|A4|A5]
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
پاکت تحریر80 گرم 1000
11*22 3,760,000 no access no access
25*35 4,500,000 no access no access
35*48 8,650,000 no access no access
پاکت تحریر100 گرم 1000
11*22 4,570,000 no access no access
25*35 5,410,000 no access no access
35*48 10,470,000 no access no access
پاکت گلاسه 135 گرم 1000
11*22 6,240,000 no access no access
25*35 7,440,000 no access no access
35*48 14,520,000 no access no access
پاکت کتان 120 گرم 1000
11*22 6,240,000 no access no access
25*35 7,410,000 no access no access
35*48 14,470,000 no access no access
 برچسب
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیبل یووی 1 روزه 1000
5*9 1,200,000 no access no access
لیبل یووی 3 روزه 1000
5*9 1,120,000 no access no access
لیبل یووی 10 روزه 1000
5*9 1,020,000 no access no access
لیبل با روکش سلفون 3 روزه 1000
سایز متغیر (cm) 13,400 no access no access
5*9 1,140,000 no access no access
لیبل با روکش سلفون 10 روزه 1000
5*9 1,050,000 no access no access
لیبل با روکش سلفون مات 1000
5*9 1,100,000 no access no access
لیبل طلاکوب با روکش سلفون مات 1000
5*9 1,630,000 no access no access
اموال تک رنگ 1000
15*50 2,210,000 no access no access
اموال رنگی 1000
15*50 3,120,000 no access no access
شیشه ای ناخوانا 1000
5*9 2,700,000 no access no access
شیشه ای خوانا 1000
5*9 2,700,000 no access no access
متالایز 1000
5*9 3,650,000 no access no access
هولوگرام دوبعدی 1000
2*2 4,600,000 no access no access
 لیوان کاغذی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیوان کاغذی 200 سی سی (1000عدد) 1000
12*24 3,760,000 no access no access
لیوان کاغذی 200 سی سی (5000عدد) 5000
12*24 16,440,000 no access no access
 آلبوم نمونه محصولات
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
آلبوم نمونه محصولات 1
20*32 1,000,000 no access no access