کارت ویزیت لمینیت برجسته
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
برجسته 1 روزه 1000 عددی (بزرگ ) 1000
6*9 1,600,000 no access no access
برجسته 1 روزه 500 عددی (بزرگ ) 500
6*9 1,500,000 no access no access
برجسته 3 روزه 1000 عددی (بزرگ ) 1000
6*9 1,400,000 no access no access
برجسته 3 روزه 500 عددی (بزرگ،مربع) 500
6*9 1,300,000 no access no access
6*6 1,050,000 no access no access
برجسته 6 روزه (بزرگ ، مربع) 1000
6*9 1,400,000 no access no access
6*6 1,050,000 no access no access
برجسته ویزیتی 1000
5*9 1,100,000 no access no access
برجسته مخملی (بزرگ،مربع) 1000
6*9 1,900,000 no access no access
6*6 1,270,000 no access no access
برجسته طلاکوب (بزرگ،مربع) 1000
6*9 2,000,000 no access no access
6*6 1,200,000 no access no access
 کارت ویزیت لمینیت
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لمینیت براق 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 1,500,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 1,400,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,000,000 no access no access
لمینیت براق 6 روزه(بزرگ) 1000
6*9 1,320,000 no access no access
لمینیت براق 6 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 950,000 no access no access
لمینیت براق (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 1,170,000 no access no access
5*9 1,080,000 no access no access
6*6 890,000 no access no access
لمینیت براق 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 850,000 no access no access
لمینیت براق طرح موج 1000
6*9 1,300,000 no access no access
لمینیت براق 5 رنگ 1000
6*9 2,200,000 no access no access
لمینیت مات 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 2,300,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 2,200,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,400,000 no access no access
لمینیت مات 6 روزه(بزرگ) 1000
6*9 2,000,000 no access no access
لمینیت مات 6 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,400,000 no access no access
لمینیت مات (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 1,950,000 no access no access
5*9 1,630,000 no access no access
6*6 1,380,000 no access no access
لمینیت مات طرح موج 1000
6*9 1,950,000 no access no access
لمینیت مات 5 رنگ 1000
6*9 2,850,000 no access no access
لمینیت مات 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,380,000 no access no access
 آلبوم نمونه محصولات
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
آلبوم نمونه محصولات 1
20*32 800,000 no access no access