کارت ویزیت لمینیت برجسته
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
برجسته 3 روزه 1000
6*9 1,095,000 no access no access
برجسته 6 روزه 1000
6*9 995,000 no access no access
برجسته (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 985,000 no access no access
5*9 840,000 no access no access
6*6 715,000 no access no access
برجسته مخملی (بزرگ،مربع) 1000
6*9 1,325,000 no access no access
6*6 1,150,000 no access no access
برجسته طلاکوب (بزرگ،مربع) 1000
6*9 1,335,000 no access no access
6*6 1,110,000 no access no access
 کارت ویزیت لمینیت
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لمینیت براق 6 روزه(بزرگ) 1000
6*9 915,000 no access no access
لمینیت براق (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 855,000 no access no access
5*9 790,000 no access no access
6*6 720,000 no access no access
لمینیت براق طرح موج 1000
6*9 855,000 no access no access
لمینیت براق (دایره) 1000
6*6 850,000 no access no access
لمینیت براق 5 رنگ 1000
6*9 1,580,000 no access no access
لمینیت مات (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 1,125,000 no access no access
5*9 985,000 no access no access
6*6 860,000 no access no access
لمینیت مات فوری(بزرگ) 1000
6*9 1,190,000 no access no access
لمینیت مات طرح موج 1000
6*9 1,125,000 no access no access
لمینیت مات 5 رنگ 1000
6*9 1,845,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1000
5*9 290,000 no access no access
9*10 580,000 no access no access
10*17 1,160,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 350,000 no access no access
9*10 640,000 no access no access
10*17 1,220,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 350,000 no access no access
9*10 700,000 no access no access
10*17 1,400,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 410,000 no access no access
9*10 760,000 no access no access
10*17 1,460,000 no access no access
سلفون مات 1000
5*9 290,000 no access no access
9*10 580,000 no access no access
10*17 1,160,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 350,000 no access no access
9*10 640,000 no access no access
10*17 1,220,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 600,000 no access no access
9*10 1,200,000 no access no access
10*17 2,400,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 660,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1000
5*9 395,000 no access no access
9*10 790,000 no access no access
10*17 1,580,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 455,000 no access no access
9*10 850,000 no access no access
10*17 1,640,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 1000
6*9 530,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 450,000 no access no access
9*10 600,000 no access no access
10*17 1,000,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 510,000 no access no access
9*10 660,000 no access no access
10*17 1,060,000 no access no access
سلفون مات 1000
5*9 395,000 no access no access
9*10 790,000 no access no access
10*17 1,580,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 455,000 no access no access
9*10 850,000 no access no access
10*17 1,640,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 1000
6*9 550,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 660,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 905,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 745,000 no access no access
9*10 1,490,000 no access no access
10*17 2,980,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 805,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت 1000
6*9 1,010,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 1,070,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 1,300,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 1000
5*9 380,000 no access no access
9*10 760,000 no access no access
10*17 1,520,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 440,000 no access no access
9*10 820,000 no access no access
10*17 1,580,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 520,000 no access no access
کتان آلمانی 1000
5*9 440,000 no access no access
9*10 880,000 no access no access
10*17 1,760,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 500,000 no access no access
9*10 940,000 no access no access
10*17 1,820,000 no access no access
کتان سوزنی 1000
5*9 460,000 no access no access
9*10 920,000 no access no access
10*17 1,840,000 no access no access
کتان سوزنی دورگرد دستی 1000
5*9 520,000 no access no access
5*10 980,000 no access no access
10*17 1,900,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 1000
5*9 400,000 no access no access
9*10 800,000 no access no access
10*17 1,600,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 460,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 520,000 no access no access
کتان آلمانی 1000
5*9 500,000 no access no access
9*10 1,000,000 no access no access
10*17 2,000,000 no access no access
کتان آلمانی دورگرد دستی 1000
5*9 560,000 no access no access
کتان سوزنی 1000
5*9 510,000 no access no access
9*10 1,020,000 no access no access
10*17 2,040,000 no access no access
کتان سوزنی دورگرد دستی 1000
5*9 570,000 no access no access
 کارت های پی وی سی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
300 میکرون(500تایی) 500
6*9 1,470,000 no access no access
500 میکرون(500تایی) 500
6*9 1,620,000 no access no access
500 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 2,340,000 no access no access
500 میکرون شیشه ای 500
6*9 1,685,000 no access no access
760 میکرون(250تایی) 250
6*9 2,225,000 no access no access
760 میکرون(500تایی) 500
6*9 3,390,000 no access no access
760 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 5,500,000 no access no access
760 میکرون متالیک (500تایی) 500
6*9 4,570,000 no access no access
 تراکت - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
24*34 650,000 no access no access
21*30 400,000 no access no access
15*21 245,000 no access no access
ریسو مشکی (پایه2000برگ) 2000
24*34 1,080,000 no access no access
21*30 780,000 no access no access
15*21 400,000 no access no access
ریسو مشکی (پایه5000برگ) 5000
24*34 2,400,000 no access no access
21*30 1,900,000 no access no access
15*21 1,000,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,190,000 no access no access
14*20 650,000 no access no access
10*14 370,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,370,000 no access no access
14*20 740,000 no access no access
10*14 460,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 1,520,000 no access no access
17*24 810,000 no access no access
12*17 370,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 1,400,000 no access no access
14*20 760,000 no access no access
10*14 580,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 1,690,000 no access no access
14*20 880,000 no access no access
10*14 520,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 1,870,000 no access no access
17*24 990,000 no access no access
12*17 500,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 2,200,000 no access no access
14*20 1,150,000 no access no access
10*14 600,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 2,730,000 no access no access
14*20 1,510,000 no access no access
10*14 810,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 2,900,000 no access no access
17*24 1,600,000 no access no access
12*17 950,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,400,000 no access no access
14*20 750,000 no access no access
10*14 520,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,700,000 no access no access
14*20 850,000 no access no access
10*14 500,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 1,810,000 no access no access
17*24 925,000 no access no access
12*17 500,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 1,650,000 no access no access
14*20 875,000 no access no access
10*14 625,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 1,870,000 no access no access
14*20 970,000 no access no access
10*14 550,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 2,300,000 no access no access
17*24 1,300,000 no access no access
12*17 750,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 3,050,000 no access no access
14*20 1,625,000 no access no access
10*14 1,010,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 3,450,000 no access no access
14*20 1,770,000 no access no access
10*14 1,000,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 3,920,000 no access no access
17*24 2,260,000 no access no access
12*17 1,180,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 2,360,000 no access no access
14*20 1,300,000 no access no access
10*14 750,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) 5000
20*28 2,800,000 no access no access
14*20 1,500,000 no access no access
10*14 950,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
20*28 3,000,000 no access no access
14*20 1,700,000 no access no access
10*14 900,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 1,700,000 no access no access
17*24 900,000 no access no access
12*17 420,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 2,050,000 no access no access
17*24 1,100,000 no access no access
12*17 600,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 3,400,000 no access no access
17*24 1,800,000 no access no access
12*17 1,000,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 1,900,000 no access no access
17*24 1,000,000 no access no access
12*17 600,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 2,600,000 no access no access
17*24 1,400,000 no access no access
12*17 800,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 4,700,000 no access no access
17*24 2,500,000 no access no access
12*17 1,300,000 no access no access
 تراکت - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
24*34 730,000 no access no access
21*30 600,000 no access no access
15*21 290,000 no access no access
ریسو مشکی (پایه2000برگ) 2000
24*34 1,280,000 no access no access
21*30 970,000 no access no access
15*21 490,000 no access no access
ریسو مشکی (پایه5000برگ) 5000
24*34 2,600,000 no access no access
21*30 2,400,000 no access no access
15*21 1,200,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,600,000 no access no access
14*20 870,000 no access no access
10*14 500,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 1,800,000 no access no access
14*20 970,000 no access no access
10*14 650,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 2,150,000 no access no access
17*24 1,200,000 no access no access
12*17 650,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 1,850,000 no access no access
14*20 950,000 no access no access
10*14 650,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 2,100,000 no access no access
14*20 1,100,000 no access no access
10*14 650,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 2,650,000 no access no access
17*24 1,450,000 no access no access
12*17 700,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 2,800,000 no access no access
14*20 1,550,000 no access no access
10*14 850,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 3,100,000 no access no access
14*20 1,600,000 no access no access
10*14 900,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 4,250,000 no access no access
17*24 2,100,000 no access no access
12*17 1,150,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,800,000 no access no access
14*20 950,000 no access no access
10*14 600,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 2,000,000 no access no access
14*20 1,000,000 no access no access
10*14 600,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 2,500,000 no access no access
17*24 1,350,000 no access no access
12*17 750,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 2,200,000 no access no access
14*20 1,100,000 no access no access
10*14 650,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) فوری 2000
20*29 2,300,000 no access no access
14*20 1,150,000 no access no access
10*14 670,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 3,200,000 no access no access
17*24 170,000 no access no access
12*17 920,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 3,400,000 no access no access
14*20 1,800,000 no access no access
10*14 1,050,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 3,800,000 no access no access
14*20 1,950,000 no access no access
10*14 1,100,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 5,300,000 no access no access
17*24 2,950,000 no access no access
12*17 1,550,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) 5000
20*28 3,250,000 no access no access
14*20 1,700,000 no access no access
10*14 920,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
20*28 3,400,000 no access no access
14*20 1,800,000 no access no access
10*14 1,100,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 3,000,000 no access no access
14*20 1,650,000 no access no access
10*14 900,000 no access no access
 سربرگ - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 1,300,000 no access no access
15*21 700,000 no access no access
10*15 400,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 1,650,000 no access no access
15*21 870,000 no access no access
10*15 600,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
21*30 1,850,000 no access no access
15*21 1,000,000 no access no access
10*15 600,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 2,500,000 no access no access
15*21 1,300,000 no access no access
10*15 820,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 1,850,000 no access no access
15*21 950,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 2,400,000 no access no access
15*21 1,250,000 no access no access
 سربرگ - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 1,900,000 no access no access
15*21 1,000,000 no access no access
10*15 600,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 2,200,000 no access no access
15*21 1,100,000 no access no access
10*15 650,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) فوری 2000
21*30 2,500,000 no access no access
15*21 1,300,000 no access no access
10*15 750,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 2,950,000 no access no access
15*21 1,550,000 no access no access
10*15 970,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 2,650,000 no access no access
15*21 1,350,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 2,800,000 no access no access
15*21 1,450,000 no access no access
 پاکت [نامه|A4|A5]
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
پاکت تحریر80 گرم 1000
11*22 1,375,000 no access no access
25*35 1,915,000 no access no access
35*48 2,950,000 no access no access
پاکت تحریر100 گرم 1000
11*22 2,100,000 no access no access
25*35 2,350,000 no access no access
35*48 3,750,000 no access no access
پاکت گلاسه 135 گرم 1000
11*22 1,750,000 no access no access
25*35 2,180,000 no access no access
35*48 3,530,000 no access no access
پاکت کتان 120 گرم 1000
11*22 2,220,000 no access no access
25*35 3,020,000 no access no access
35*48 4,400,000 no access no access
 برچسب
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیبل با روکش سلفون 1000
5*9 350,000 no access no access
9*10 700,000 no access no access
10*17 1,200,000 no access no access
لیبل UV 1000
5*9 305,000 no access no access
9*10 610,000 no access no access
10*17 1,220,000 no access no access
اموال تک رنگ 1000
15*50 750,000 no access no access
30*50 1,150,000 no access no access
50*90 2,500,000 no access no access
اموال رنگی 1000
15*50 1,050,000 no access no access
شیشه ای ناخوانا 1000
5*9 725,000 no access no access
9*10 1,450,000 no access no access
10*17 2,900,000 no access no access
شیشه ای خوانا 1000
5*9 725,000 no access no access
9*10 1,450,000 no access no access
10*17 2,900,000 no access no access
متالایز 1000
5*9 950,000 no access no access
9*10 1,900,000 no access no access
10*17 3,800,000 no access no access
هولوگرام دوبعدی 1000
2*2 2,250,000 no access no access
 لیوان کاغذی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیوان کاغذی 220 سی سی (1000عدد) 1000
12*24 1,400,000 no access no access
لیوان کاغذی 220 سی سی (5000عدد) 5000
12*24 6,600,000 no access no access
 آلبوم نمونه محصولات
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
آلبوم نمونه محصولات 1
20*32 800,000 no access no access