کارت ویزیت لمینیت برجسته
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
برجسته 1 روزه 1000 عددی (بزرگ ) 1000
6*9 2,500,000 no access no access
6*6 2,100,000 no access no access
برجسته 1 روزه 500 عددی (بزرگ ) 500
6*9 1,800,000 no access no access
6*6 1,560,000 no access no access
برجسته 3 روزه 1000 عددی (بزرگ ) 1000
6*9 2,350,000 no access no access
6*6 1,970,000 no access no access
برجسته 3 روزه 500 عددی (بزرگ،مربع) 500
6*9 1,720,000 no access no access
6*6 1,300,000 no access no access
برجسته 6 روزه (بزرگ ، مربع) 1000
6*9 2,300,000 no access no access
6*6 1,910,000 no access no access
برجسته ویزیتی 1000
5*9 1,950,000 no access no access
برجسته مخملی (بزرگ،مربع) 1000
6*9 3,200,000 no access no access
6*6 2,350,000 no access no access
برجسته طلاکوب (بزرگ،مربع) 1000
6*9 3,250,000 no access no access
6*6 2,260,000 no access no access
 کارت ویزیت لمینیت
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لمینیت براق 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,000,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 2,930,000 no access no access
لمینیت براق 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 1,810,000 no access no access
لمینیت براق (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
5*9 2,280,000 no access no access
6*6 1,950,000 no access no access
لمینیت براق طرح موج 1000
6*9 2,780,000 no access no access
لمینیت براق (دایره) 1000
6*6 2,100,000 no access no access
لمینیت براق 5 رنگ 1000
6*9 4,030,000 no access no access
لمینیت مات 1 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,890,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه(بزرگ) 1000
6*9 3,780,000 no access no access
لمینیت مات 3 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 2,150,000 no access no access
لمینیت مات 6 روزه 500 عددی (بزرگ) 500
6*9 2,080,000 no access no access
لمینیت مات (بزرگ،ویزیتی،مربع) 1000
6*9 3,600,000 no access no access
5*9 2,910,000 no access no access
6*6 2,380,000 no access no access
لمینیت مات طرح موج 1000
6*9 3,600,000 no access no access
لمینیت مات 5 رنگ 1000
6*9 4,750,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1 روزه 1000
5*9 780,000 no access no access
9*10 1,420,000 no access no access
10*17 2,520,000 no access no access
سلفون براق 3 روزه 1000
5*9 700,000 no access no access
9*10 1,260,000 no access no access
10*17 2,460,000 no access no access
سلفون براق 10 روزه 1000
5*9 680,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 740,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 850,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 910,000 no access no access
سلفون مات 1 روزه 1000
5*9 780,000 no access no access
9*10 1,420,000 no access no access
10*17 2,770,000 no access no access
سلفون مات 3 روزه 1000
5*9 700,000 no access no access
9*10 1,260,000 no access no access
10*17 2,460,000 no access no access
سلفون مات 10 روزه 1000
5*9 620,000 no access no access
9*10 1,110,000 no access no access
10*17 2,150,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 700,000 no access no access
9*10 1,190,000 no access no access
10*17 2,220,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 1,320,000 no access no access
9*10 2,500,000 no access no access
10*17 4,930,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 1,400,000 no access no access
 کارت ویزیت سلفون - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
سلفون براق 1 روزه 1000
5*9 990,000 no access no access
9*10 1,780,000 no access no access
10*17 3,430,000 no access no access
سلفون براق 3 روزه 1000
5*9 910,000 no access no access
9*10 1,630,000 no access no access
10*17 3,120,000 no access no access
سلفون براق 10 روزه 1000
5*9 840,000 no access no access
9*10 1,470,000 no access no access
10*17 800,000 no access no access
سلفون براق دورگرد دستی 1000
5*9 910,000 no access no access
9*10 1,550,000 no access no access
10*17 2,890,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 1 روزه 1000
6*9 1,330,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 3 روزه 1000
6*9 1,230,000 no access no access
سلفون براق طرح لمینیت 10 روزه 1000
6*9 1,130,000 no access no access
سلفون براق امباس 1000
5*9 880,000 no access no access
9*10 1,570,000 no access no access
10*17 3,020,000 no access no access
سلفون براق امباس دورگرد دستی 1000
5*9 960,000 no access no access
9*10 1,650,000 no access no access
10*17 3,100,000 no access no access
سلفون مات 1 روزه 1000
5*9 990,000 no access no access
9*10 1,780,000 no access no access
10*17 3,430,000 no access no access
سلفون مات 3 روزه 1000
5*9 910,000 no access no access
9*10 1,630,000 no access no access
10*17 3,120,000 no access no access
سلفون مات 10 روزه 1000
5*9 840,000 no access no access
9*10 1,470,000 no access no access
10*17 2,800,000 no access no access
سلفون مات دورگرد دستی 1000
5*9 910,000 no access no access
9*10 1,550,000 no access no access
10*17 2,890,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 1 روزه 1000
6*9 1,320,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 3 روزه 1000
6*9 1,240,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت 10 روزه 1000
6*9 1,170,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 1,330,000 no access no access
سلفون مات طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 2,190,000 no access no access
سلفون مات مخملی 1000
5*9 1,510,000 no access no access
9*10 2,820,000 no access no access
10*17 5,510,000 no access no access
سلفون مات مخملی دورگرد دستی 1000
5*9 1,590,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت 1000
6*9 1,920,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت برجسته 1000
6*9 2,190,000 no access no access
سلفون مات مخملی طرح لمینیت طلاکوب 1000
6*9 2,940,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 3 روزه 1000
5*9 840,000 no access no access
9*10 1,470,000 no access no access
10*17 2,800,000 no access no access
کتان امباس 10 روزه 1000
5*9 660,000 no access no access
9*10 1,200,000 no access no access
10*17 2,400,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 730,000 no access no access
9*10 1,260,000 no access no access
10*17 2,460,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 1,500,000 no access no access
 کارت ویزیت کتان - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
کتان امباس 3 روزه 1000
5*9 950,000 no access no access
9*10 1,640,000 no access no access
10*17 3,020,000 no access no access
کتان امباس 10 روزه 1000
5*9 850,000 no access no access
9*10 1,430,000 no access no access
10*17 2,600,000 no access no access
کتان امباس دورگرد دستی 1000
5*9 770,000 no access no access
کتان امباس طرح لمینیت 1000
6*9 1,470,000 no access no access
 کارت های پی وی سی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
300 میکرون(500تایی) 500
6*9 2,850,000 no access no access
500 میکرون(500تایی) 500
6*9 2,890,000 no access no access
500 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 4,615,000 no access no access
500 میکرون شیشه ای 500
6*9 3,055,000 no access no access
760 میکرون(250تایی) 250
6*9 3,990,000 no access no access
760 میکرون(500تایی) 500
6*9 6,710,000 no access no access
760 میکرون(1000تایی) 1000
6*9 10,335,000 no access no access
760 میکرون متالیک (500تایی) 500
6*9 8,860,000 no access no access
 تراکت - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
21*30 940,000 no access no access
15*21 640,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 2,050,000 no access no access
14*20 1,160,000 no access no access
10*14 680,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 1,800,000 no access no access
14*20 970,000 no access no access
10*14 550,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 2,790,000 no access no access
17*24 1,470,000 no access no access
12*17 800,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 3,390,000 no access no access
14*20 1,990,000 no access no access
10*14 1,230,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 3,200,000 no access no access
14*20 1,835,000 no access no access
10*14 1,100,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 3,000,000 no access no access
14*20 1,670,000 no access no access
10*14 960,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 2,680,000 no access no access
14*20 1,410,000 no access no access
10*14 770,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 4,030,000 no access no access
17*24 2,080,000 no access no access
12*17 1,110,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 5,485,000 no access no access
14*20 2,940,000 no access no access
10*14 1,630,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 5,100,000 no access no access
14*20 2,610,000 no access no access
10*14 1,370,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 7,650,000 no access no access
17*24 3,890,000 no access no access
12*17 2,020,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 2,860,000 no access no access
14*20 1,560,000 no access no access
10*14 890,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 2,600,000 no access no access
14*20 1,370,000 no access no access
10*14 760,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 3,970,000 no access no access
17*24 2,060,000 no access no access
12*17 1,090,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 5,010,000 no access no access
14*20 2,800,000 no access no access
10*14 1,630,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 4,810,000 no access no access
14*20 2,630,000 no access no access
10*14 1,500,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 4,620,000 no access no access
14*20 2,470,000 no access no access
10*14 1,370,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 4,290,000 no access no access
14*20 2,210,000 no access no access
10*14 1,170,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 6,530,000 no access no access
17*24 3,330,000 no access no access
12*17 1,730,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 9,150,000 no access no access
14*20 4,650,000 no access no access
10*14 2,400,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 9,540,000 no access no access
14*20 4,970,000 no access no access
10*14 2,650,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 13,760,000 no access no access
17*24 6,940,000 no access no access
12*17 3,540,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 6,180,000 no access no access
14*20 3,150,000 no access no access
10*14 1,640,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) 5000
20*28 8,300,000 no access no access
14*20 4,210,000 no access no access
10*14 2,170,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
20*28 8,690,000 no access no access
14*20 4,540,000 no access no access
10*14 2,430,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 3,040,000 no access no access
17*24 1,650,000 no access no access
12*17 930,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 4,360,000 no access no access
17*24 2,340,000 no access no access
12*17 1,300,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 8,040,000 no access no access
17*24 4,210,000 no access no access
12*17 2,280,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B فوری 1000
24*34 4,230,000 no access no access
17*24 2,250,000 no access no access
12*17 1,230,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B فوری 2000
24*34 6,850,000 no access no access
17*24 3,590,000 no access no access
12*17 1,930,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B فوری 5000
24*34 14,160,000 no access no access
17*24 7,270,000 no access no access
12*17 3,800,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) 2000
20*28 3,970,000 no access no access
14*20 2,060,000 no access no access
10*14 1,090,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) فوری 2000
20*28 4,290,000 no access no access
14*20 2,320,000 no access no access
10*14 1,290,000 no access no access
 تراکت - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 2,860,000 no access no access
14*20 1,560,000 no access no access
10*14 880,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
20*29 2,600,000 no access no access
14*20 1,370,000 no access no access
10*14 750,000 no access no access
تحریر80(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 4,360,000 no access no access
17*24 2,260,000 no access no access
12*17 1,200,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 4,320,000 no access no access
14*20 2,460,000 no access no access
10*14 1,460,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 4,120,000 no access no access
14*20 2,300,000 no access no access
10*14 1,330,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 3,930,000 no access no access
14*20 2,130,000 no access no access
10*14 1,200,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
20*29 3,600,000 no access no access
14*20 1,870,000 no access no access
10*14 1,000,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 5,790,000 no access no access
17*24 2,970,000 no access no access
12*17 1,550,000 no access no access
ریسو مشکی (پایه1000برگ) 1000
21*30 1,060,000 no access no access
15*21 700,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 6,540,000 no access no access
14*20 3,470,000 no access no access
10*14 1,900,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
20*29 6,150,000 no access no access
14*20 3,150,000 no access no access
10*14 1,640,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 9,790,000 no access no access
17*24 4,970,000 no access no access
12*17 2,580,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) فوری 1000
20*29 3,720,000 no access no access
14*20 1,990,000 no access no access
10*14 1,090,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) 1000
20*29 3,460,000 no access no access
14*20 1,800,000 no access no access
10*14 960,000 no access no access
گلاسه 135(پایه1000برگ) سری B 1000
24*34 5,510,000 no access no access
17*24 2,840,000 no access no access
12*17 1,480,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
20*29 5,980,000 no access no access
14*20 3,290,000 no access no access
10*14 1,870,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
20*29 5,790,000 no access no access
14*20 3,130,000 no access no access
10*14 1,740,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
20*29 5,590,000 no access no access
14*20 2,970,000 no access no access
10*14 1,610,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) 2000
20*29 5,270,000 no access no access
14*20 2,710,000 no access no access
10*14 1,420,000 no access no access
گلاسه 135(پایه2000برگ) سری B 2000
24*34 8,260,000 no access no access
17*24 4,190,000 no access no access
12*17 2,160,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) 5000
20*29 10,190,000 no access no access
14*20 5,160,000 no access no access
10*14 2,650,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) فوری 5000
20*29 10,580,000 no access no access
14*20 5,490,000 no access no access
10*14 2,910,000 no access no access
گلاسه 135(پایه5000برگ) سری B 5000
24*34 15,730,000 no access no access
17*24 7,930,000 no access no access
12*17 4,030,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) 5000
20*28 9,390,000 no access no access
14*20 4,760,000 no access no access
10*14 2,450,000 no access no access
گلاسه 115(پایه5000برگ) فوری 5000
20*28 9,780,000 no access no access
14*20 5,080,000 no access no access
10*14 2,710,000 no access no access
گلاسه 170(پایه2000برگ) 2000
20*29 7,310,000 no access no access
14*20 3,720,000 no access no access
10*14 1,930,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) 2000
20*28 4,930,000 no access no access
14*20 2,520,000 no access no access
10*14 1,330,000 no access no access
گلاسه 115(پایه2000برگ) فوری 2000
20*28 5,250,000 no access no access
14*20 2,780,000 no access no access
10*14 1,520,000 no access no access
 سربرگ - یکرو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 2,365,000 no access no access
15*21 1,250,000 no access no access
10*15 670,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
21*30 4,150,000 no access no access
15*21 2,365,000 no access no access
10*15 1,410,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
21*30 3,950,000 no access no access
15*21 2,200,000 no access no access
10*15 1,280,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
21*30 3,760,000 no access no access
15*21 2,040,000 no access no access
10*15 1,150,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 3,430,000 no access no access
15*21 1,780,000 no access no access
10*15 955,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 6,010,000 no access no access
15*21 3,070,000 no access no access
10*15 1,600,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 3,250,000 no access no access
15*21 1,690,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 3,820,000 no access no access
15*21 1,975,000 no access no access
 سربرگ - دورو
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
تحریر80(پایه1000برگ) 1000
21*30 3,615,000 no access no access
15*21 1,870,000 no access no access
10*15 1,000,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 1 روزه 2000
21*30 5,810,000 no access no access
15*21 3,200,000 no access no access
10*15 1,830,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 3 روزه 2000
21*30 5,400,000 no access no access
15*21 2,930,000 no access no access
10*15 1,640,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 6 روزه 2000
21*30 5,420,000 no access no access
15*21 2,870,000 no access no access
10*15 1,570,000 no access no access
تحریر80(پایه2000برگ) 2000
21*30 5,100,000 no access no access
15*21 2,610,000 no access no access
10*15 1,380,000 no access no access
تحریر80(پایه5000برگ) 5000
21*30 7,900,000 no access no access
15*21 4,020,000 no access no access
10*15 2,080,000 no access no access
تحریر100(پایه1000برگ) 1000
21*30 4,750,000 no access no access
15*21 2,450,000 no access no access
کتان 120(پایه1000برگ) 1000
21*30 5,280,000 no access no access
15*21 2,710,000 no access no access
 پاکت [نامه|A4|A5]
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
پاکت تحریر80 گرم 1000
11*22 2,720,000 no access no access
25*35 3,250,000 no access no access
35*48 6,240,000 no access no access
پاکت تحریر100 گرم 1000
11*22 3,350,000 no access no access
25*35 4,060,000 no access no access
35*48 7,750,000 no access no access
پاکت گلاسه 135 گرم 1000
11*22 3,960,000 no access no access
25*35 4,670,000 no access no access
35*48 8,980,000 no access no access
پاکت کتان 120 گرم 1000
11*22 4,680,000 no access no access
25*35 5,420,000 no access no access
35*48 10,410,000 no access no access
 برچسب
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیبل یووی 1 روزه 1000
5*9 980,000 no access no access
9*10 1,770,000 no access no access
10*17 3,400,000 no access no access
لیبل یووی 3 روزه 1000
5*9 910,000 no access no access
9*10 1,610,000 no access no access
10*17 3,100,000 no access no access
لیبل یووی 10 روزه 1000
5*9 820,000 no access no access
9*10 1,460,000 no access no access
10*17 2,780,000 no access no access
لیبل با روکش سلفون 3 روزه 1000
5*9 950,000 no access no access
9*10 1,700,000 no access no access
10*17 3,280,000 no access no access
لیبل با روکش سلفون 10 روزه 1000
5*9 850,000 no access no access
9*10 1,500,000 no access no access
10*17 2,860,000 no access no access
اموال تک رنگ 1000
15*50 1,560,000 no access no access
30*50 2,860,000 no access no access
50*90 7,670,000 no access no access
اموال رنگی 1000
15*50 2,210,000 no access no access
شیشه ای ناخوانا 1000
5*9 2,130,000 no access no access
9*10 4,070,000 no access no access
10*17 8,010,000 no access no access
شیشه ای خوانا 1000
5*9 2,130,000 no access no access
9*10 4,070,000 no access no access
10*17 8,010,000 no access no access
متالایز 1000
5*9 2,800,000 no access no access
9*10 5,550,000 no access no access
10*17 10,800,000 no access no access
هولوگرام دوبعدی 1000
2*2 3,600,000 no access no access
 لیوان کاغذی
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
لیوان کاغذی 200 سی سی (1000عدد) 1000
12*24 3,200,000 no access no access
لیوان کاغذی 200 سی سی (5000عدد) 5000
12*24 17,050,000 no access no access
 آلبوم نمونه محصولات
نام و مشخصات محصول تیراژ پایه ابعاد قیمت میهمان (ريال) قیمت همکار (ريال) قیمت کاربر (ريال)
آلبوم نمونه محصولات 1
20*32 800,000 no access no access